Cty CP Sadico Cần Thơ được công nhận hợp chuẩn hệ thồng quản lý tích hợp ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004.

Ngày 30/10/2009, Cty CP Sadico Cần Thơ đã được Tổ chức QMS quốc tế công nhận hợp chuẩn hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 :